Política de privacitat

Conforme amb l’ establert al Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital i altra normativa que la desenvolupa, FELIU FRANQUESA, S.L., informa als Usuaris d’aquest lloc o portal www.feliufranquesa.cat  (la WEB) i a qualsevol persona que faciliti les seves dades de caràcter personals a FELIU FRANQUESA, S.L., tant per a realitzar consultes o suggeriments, demostracions, visites o fixar cites com per a participar en el processos de selecció de professionals d’aquesta Societat sigui mitjançant comunicació telefònica, correspondència escrita, electrònica i/o mitjançant complementació i remissió dels formularis posats a la seva disposició a la Web, que les dades que faciliti seran incorporades en els fitxers de tractament de FELIU FRANQUESA, S.L., de forma manual o informàtica, amb la finalitat de gestionar aquestes consultes, suggeriments, cites, visites i/o peticions, tot això de conformitat amb l’objecte social de FELIU FRANQUESA, S.L.

Aquestes dades que se sol·liciten com obligatòries en els formularis de la Web són necessàries per tal que FELIU FRANQUESA, S.L. les gestioni amb les finalitats abans esmentades. El no subministrament de qualsevol d’elles comportarà la impossibilitat de que FELIU FRANQUESA, S.L. es faci càrrec de les mateixes.  Amb aquesta finalitat, FELIU FRANQUESA, S.L, proporcionarà a l’Usuari els recursos tècnics necessaris perquè amb caràcter previ i des de els propis formularis de recollida de dades de la Web, pugui accedir a i acceptar les presents condicions de la Política de Privacitat i Comunicacions donant per entès que amb l’acceptació de les mateixes l’Usuari presta el seu consentiment a que FELIU FRANQUESA, S.L., pugui incloure aquestes dades en els seus fitxers i tractar-les amb aquesta finalitat. En tot cas, l’Usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se FELIU FRANQUESA, S.L., el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes.

L’ Entitat responsable dels fitxers o tractament és FELIU FRANQUESA, S.L., domiciliada Rambla del Celler 17, Sant Cugat del Vallès (08172 Barcelona) i CIF: B-63283584.

Tanmateix,  FELIU FRANQUESA, S.L., garanteix  als seus Usuaris i a qualsevol persona que faciliti les seves dades de caràcter personal, que compleix amb les obligacions legals  establertes en el RGPD i la LOPD i la resta de normativa sobre la matèria per al tractament de les dades de caràcter personal que aquest faciliti, les quals seran utilitzades única i exclusivament amb la finalitat de gestionar consultes i peticions que realitzin i no es comunicaran a tercers sense el seu previ consentiment. FELIU FRANQUESA, S.L., mantindrà la confidencialitat d’aquestes dades així com les mesures de seguretat exigibles legalment de conformitat a la naturalesa de les mateixes.

De la mateixa manera l’Usuari podrà sol·licitar a FELIU FRANQUESA, S.L., mitjançant correspondència escrita o correu electrònic a l’adreça de correu electrònic comercial@feliufranquesa.com que li enviï comunicacions i/o  butlletins per qualsevol mitjà , inclòs el correu electrònic  i/o mitjà equivalent , per a mantenir-lo  informat sobre notícies, novetats i publicitat  sobre les activitats i/o serveis  que presta o presti en el futur FELIU FRANQUESA, S.L., les Societats del seu Grup i les Entitats o professionals amb els que manté o mantingui convenis o acords de col·laboració relacionats amb la prestació de serveis d’assessoria, gestió, assistència fiscal, jurídica i mercantil i uns altres afins que puguin ser del seu interès.

En aquest cas, l’Usuari presta el seu exprés consentiment per a que FELIU FRANQUESA, S.L., tracti les seves dades amb l’esmentada finalitat així com que li enviï aquestes comunicacions i/o butlletins per correu ordinari, electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent.

Perque la informació que contenen els fitxers de FELIU FRANQUESA, S.L.., estigui sempre actualitzada i no contingui errades demanem als Usuaris que ens comuniquin, el més aviat possible, de les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal facilitades.

L’Usuari podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment donat per rebre les esmentades comunicacions i/o butlletins així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i cancel·lació i la resta de drets previstos al RGPD i LOPD d’aquestes dades de caràcter personal dirigint-se personalment o mitjançant carta en aquest sentit a FELIU FRANQUESA, S.L. a la Rambla del Celler, 17 de Sant Cugat del Vallès (08172, Barcelona) o bé, mitjançant correu electrònic a l’adreça comercial@feliufranquesa.com

FELIU FRANQUESA, S.L., es reserva el dret a modificar les presents condicions de la seva Política de Privacitat i Comunicacions de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació serà inclosa en les presents condicions i publicada a la Web a la que tindran accés tots els Usuaris de conformitat amb les condicions establertes en l’Avís Legal de la mateixa.

×