El 10 de novembre va entrar en vigor el Reial Decret que reforma l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), l’anomenada plusvàlua municipal, després que el Tribunal Constitucional anul·lés el passat 26 d’octubre, el mètode utilitzat fins ara de càlcul de la base imposable d’aquest impost, que cobren els ajuntaments per la venda, la donació o l’herència d’un habitatge.

La nova normativa estableix que els contribuents que demostrin que no han obtingut beneficis amb la venda o la recepció d’un immoble estaran exempts de pagar l’impost. Per la resta fixa dos formules de càlcul, una directa, i l’altre objectiva, i el contribuent es podrà acollir a la més beneficiosa.

Estimació Directa

Aquesta primera opció de càlcul permetrà emprar com a base imposable la plusvàlua real que s’obté, és a dir, la diferencia entre el valor de compra i el de venda de l’immoble. Al resultat s’aplicarà el tipus que fixi cada municipi, que mai no podrà superar el 30%.

Estimació objectiva

En la segona d’aquestes opcions, la base imposable s’obtindrà multiplicant el valor cadastral del terreny en el moment de la meritació  pels coeficients que aprovi el consistori al qual correspongui l’exacció de l’impost i que dependran del període de generació de l’increment del valor. Aquests coeficients seran actualitzats cada any, mitjançant una norma de rang legal, tenint en compte l’evolució del mercat immobiliari.

En aquest sentit, amb l’entrada en vigor del nou impost de plusvàlua, aquests percentatges varien de manera no lineal depenent de quan es va adquirir, vendre, o heretar el pis. Anteriorment, aquests coeficients eren lineals donant per fet, que el sòl urbà es revalorava cada any, i la pujada era en blocs de cinc anys.

Penalitzar l’especulació

El nou Reial Decret també fixa un coeficient per gravar les plusvàlues generades en menys d’un any, és a dir, totes aquelles compravendes en que hagi transcorregut  menys de 12 mesos entre la data d’adquisició i la de transmissió, i que per tant, puguin tenir un caràcter més especulatiu.

×