La compravenda d’immobles és un procés complex que implica diversos documents tributaris essencials tant pel venedor com pel comprador. Aquests documents són crucials per garantir la legalitat de la transacció i complir les obligacions fiscals corresponents. A Feliu&Franquesa t’oferim una guia completa dels documents tributaris a la compravenda d’immobles.

➢ Contracte d’arres

El primer pas en una compravenda d’immobles és la signatura d’un contracte d’arres. Aquest document, que pot ser privat o notarial, estableix les condicions de l’acord i el pagament d’un senyal per part del comprador per reservar la propietat.

➢ Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)

Abans de la venda, el venedor ha d’obtenir un certificat d’eficiència energètica que qualifica la propietat en funció del consum d’energia. Aquest document és necessari per a l’escriptura de compravenda.

➢ Escriptura de compravenda

Un cop es compleixen les condicions del contracte d’arres, es procedeix a la signatura de l’escriptura de compravenda davant de notari. En aquest document es detallen les parts involucrades, el preu de la propietat i qualsevol altra clàusula rellevant.

➢ Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

L’ITP s’aplica com un impost sobre la compravenda d’immobles de segona mà. El comprador ha de pagar aquest impost a la hisenda autonòmica.

➢ IVA en habitatges nous

Si la propietat és nova, s’aplica l’impost sobre el valor afegit (IVA) en lloc de l’ITP. Aquest impost és del 10% en habitatges d’obra nova.

➢ Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana (Plusvàlua Municipal)

Aquest impost és responsabilitat del venedor i es calcula segons l’augment del valor del terreny des de l’última transacció.

➢ Impost sobre Béns Immobles (IBI)

El comprador ha d’assegurar-se que el venedor està al dia al pagament de l’IBI, ja que aquest impost es traspassa al nou propietari.

➢ Despeses Notarials i Registrals

Tant el comprador com el venedor han de fer front a les despeses notarials i registrals associades a l’escriptura de compravenda.

➢ Nota Simple

Abans de la compra, és crucial obtenir una nota simple actualitzada del Registre de la Propietat per verificar la titularitat i comprovar que la propietat està lliure de càrregues i gravàmens no desitjats.

➢ Declaració de la Renda

El venedor ha de declarar el guany o la pèrdua de capital en la declaració de la renda anual. Depenent de la situació, podeu estar exempt d’impostos.

➢ Altres impostos locals

En algunes zones, poden existir impostos locals addicionals, com la taxa d’escombraries o la taxa de clavegueram, que el comprador haurà d’assumir.

La compravenda d’immobles a Espanya involucra una sèrie de documents tributaris i legals que han de ser manejats amb compte. És recomanable comptar amb l’assessorament d’un professional immobiliari o advocat especialitzat per garantir que tots els aspectes legals i fiscals es compleixin de manera adequada.

 

×